Fritidshemmet

FRITIDSVERKSAMHETEN

Vi på Östermalmsskolan strävar efter att alla barn skall ha en trygg, rolig och utvecklande fritid. Hos oss skall varje elev bemötas som den individ den är och genom kontinuitet och tydliga värden lära sig att fungera i en social gemenskap. Vi värdesätter att elev och personal ska känna trygghet och tillit till varandra. Eleverna ska med hjälp av personalen lära sig att söka svar på sina frågor, lösa konflikter och känna gemensamt ansvar för att gruppen ska fungera. Verksamheten ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem.

Via klassråd, elevråd och fritidsråd samt våra trygghetsenkäter skapar vi ett elevinflytande. Arbetet med pedagogiska planeringar (PP) innebär att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera resultaten, och utifrån det planera och utveckla verksamheten. Skolan följer ett pedagogiskt årshjul med olika temablock som är den "röda tråden" för lärandet.

Det centrala innehållet i Lgr 11 kap 4 (fritidshemmet).
-Språk och kommunikation
-Skapande och estetiska uttrycksformer
-Natur och samhälle
-Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Elevernas individuella behov ska bli tillgodosedda och eleverna ska få prova på olika aktiviteter som stärker deras allsidiga personlighetsutveckling. Vårt miljö och verksamhetsinnehåll ska leda till att varje individ känner sig självständig och trygg. I fritidsverksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med drama, musik, dans, bild och form. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Fritidsverksamheten strävar efter att ha en bra kontakt med er föräldrar, därför är ni alltid välkomna att ställa frågor, stora som små. Möjligheten att boka enskilda föräldrasamtal finns alltid även om fritidshemmets personal regelbundet medverkar på utvecklingssamtalen. Veckobrev läggs ut på Skolplattformen en gång i veckan där vi beskriver vår verksamhet samt håller er informerade om aktuella händelser.

Vår skola och fritidshem ligger i en fantastisk omgivning med både natur och kultur runt hörnen och även detta försöker vi att utnyttja så mycket vi kan. Vårt fritidshem har öppet under hela året, även under loven, (ej röda dagar och aftnar). Vi har öppet mellan kl. 07.00-17.30, vi erbjuder morgonfritids till skolans alla barn i fsk - åk 3 mellan kl. 07.00-08.00.
4 veckor i juli har Östermalmsskolans fritidshem stängt, men om man är i behov av omsorg så samarbetar fritidshemmen i stadsdelen och har jourfritids. Vart detta är kan variera från år till år beroendes på antalet barn.
Varje dag serveras mellanmål. I matrådet samt i den dagliga verksamheten jobbar för en trygg matmiljö där vi ofta pratar om att alla ska få sin tid och ro när vi äter. Varje år uppmärksammar vi fritidshemmens dag där vi låter eleverna få extra fokus och visa upp och presentera verksamheten.

Martin Svensson
29/11 -2018

 

Dela:
Kategorier: