Till innehåll på sidan

Sök till förskoleklass 2021

Sök till Östermalmsskolans förskoleklass för ditt barn under tidsperioden 15 januari – 15 februari. Frågor från nyfikna vårdnadshavare och svaren vi gav i våran livechatt på Teams (den 14/-21) hittar ni längst ner.

Om skolan och förskoleklass

Förskoleklassen på Östermalmsskolan är en integrerad verksamhet i skolan som består av tre parallellklasser. Vi håller till i ljusa lokaler som ger möjlighet till såväl lek och skapande som lärande och utveckling. De grundläggande byggstenarna för verksamheten är svenska, matematik, högläsning, lek och rörelse, kreativt skapande, skolans värdegrund och det sociala samspelet.

Redan i förskoleklass är elevens eget inflytande ett viktigt redskap och eleverna deltar både i klassråd och skolans elevråd. I förskoleklass ges stort utrymme för leken som är en viktig del i elevernas sociala utveckling och lärande. I leken får eleverna inte bara träna sin sociala kompetens utan även utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga. I förskoleklass står idrott på schemat varje vecka och vi håller antingen till i skolans idrottssal eller i vackra Gustaf Adolfsparken om vädret tillåter.

Verksamheten

Verksamhetens personal består av utbildade lärare och fritidspedagoger som arbetar tillsammans under hela skoldagen. Vi håller till i samma lokaler både under skoltid och fritids. i förskoleklass arbetar vi enligt Bornholmsmodellen för att stimulera elevernas språkliga kompetens och läsutveckling. Vi arbetar med bilder, konkret material, språklekar samt det digitala verktyget Skolplus.

Utveckling

I förskoleklass kartläggs elevernas kunskaper i svenska och matematik utifrån Skolverkets bedömningsstöd vilket ger oss möjlighet att få inblick i varje elevs förkunskaper, utveckling och behov av stöd. Under skoldagen ges eleverna ofta möjlighet att arbeta i mindre grupper och vår speciallärare är involverad i arbetet i förskoleklass.

Samarbete skola fritids

Förskoleklass har ett väl utvecklat samarbete mellan skola och fritids vilket skapar en röd tråd mellan verksamheterna. Fritidshemmet har ett grupporienterat arbetssätt där barnets eget inflytande spelar stor roll och viktiga redskap är relationerna barn emellan och mellan barn och vuxna. Aktiviteter planeras utifrån följande områden: praktiskt och estetiskt skapande, lek och rörelse, barnets eget inflytande och skolans värdegrund samt det sociala samspelet. Eleverna ges möjlighet till att aktivt delta i valet av aktiviteter på fritids och varje termin genomförs fritidsråd tillsammans med eleverna.

 

Elevcitat

Det bästa med vår skola är klätterställningen och maten i matsalen

Våra lärare är helt otroligt snälla

Rektorn på Östermalmsskolan är rolig

Det finns helt enkelt ingen bättre skola än våran skola. Den är överlägsen alla

Ibland får vi leka med lego och vi äter frukt varje dag. Min favorit är päron. Jag brukar ha med mig det i en låda med lock.

Fritids är roligast. Där får man leka jättemycket och göra utflykter till roliga ställen. Oftast har vi gula västar på oss men det gör ingenting.

 

Ställ frågor live på TEAMS

Eftersom tiderna är som de är så finns det inget Öppet Hus där man kan besöka skolan. Vad vi på Östermalmsskolan kan erbjuda är en Livechatt på Teams där ni som vårdnadshavare kan ställa frågor i realtid till personalen på skolan. Mellan Kl.17-18 den 14 januari är ni välkomna med vilka frågor ni vill. Vi kommer försöka svara på samtliga och publicerar alla frågor samt svar här på hemsidan dagen efter. Det kommer finnas personer från ledningen, fritids samt pedagoger som jobbat eller kommer jobba med förskoleklassen nästa termin. Länken hittar ni här. Anslut er som gäst och skriv era frågor i chatten.

Vi kommer lägga ut samtliga frågor och svar från chatten. Om ni missade att ställa frågor så är ni självklart välkomna att kontakta oss på ostermalmsskolan@edu.stockholm.se eller ring 08-50844400

 

Sök till Östermalmsskolan

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år under året, söker till förskoleklass för ditt barn under tidsperioden 15 januari – 15 februari. Du kan söka via länken här

När ditt barn fått en skolplacering hos oss

  • gör du en anmälan om fritidshemsplats i e-tjänsten Min barnomsorg.
  • får du en inbjudan till ett inskolningsbesök i vår.
  • får du mejl där viktig information finns kring skolstart och fritidshem.
  • får du en inbjudan till ett välkomstsamtal veckan innan skolstart tillsammans med ditt barn

Frågor och svar från Livechatten i Teams

 

Hej! hur stora är förskoleklasserna sett till antal elever?

Idag är vi 23-25 elever i varje klass. Antalet överstiger aldrig 28 elever.

 

Hur många pedagoger per klass?

Idag är vi en lärare per klass och en till två fritidspedagoger.

 

Har ni några ämnen som är er fokus på än andra? tex. matematik eller språk?

Fokus är matematik och svenska

 

På vilket sett är det mer fokus? halvklasser vid dessa ämnen? mer resurser etc?

Vi fokuserar på läs- och skrivinlärning och de grundläggande kunskaperna i matematik. Vi arbetar även med värdegrund och det sociala samspelet dagligen både under skoldagen och på fritids.

 

Hur delar ni in klasserna?

Vi delar in klasserna utifrån klasslistorna vi får från förskolorna och lägger fokus vid att ha en så jämn könsfördelning som möjligt i klasserna och vi tar även hänsyn till vilken förskola barnet kommer ifrån.

 

Hur menar du med att mi delar in efter klasslistor från förskolor?

Vi tar hänsyn till klasslistorna för att säkerställa att man om möjligt har någon kamrat från samma förskola i sin klass.

 

Kan ni beskriva lite hur er fritidsverksamhet fungerar?

Vi har en röd tråd mellan skola och fritids och arbetar mycket med både skapande och lek. Vi är ofta utomhus och gör utflykter varje vecka. Under fritids så arbetar vi mycket med det sociala samspelet och värdegrund på olika sätt.

 

Vilka lärare kommer ni att ha i FSK? Vet ni om det kommer att vara lärare som flyttar ner eller om det är nya lärare utifrån?

I dagsläget är det lite för tidigt att säga vilka lärare som kommer att arbeta i FSK.

 

Hej och tack för att ni tar er tid! Hur många barn i varje förskoleklass? Hur många förskoleklasser? Hur många lärare per barngrupp? Vilka tider gäller för skola resp fritidsverksamhet?

Vi tar in högst 30 barn per klass. I dagsläget är det mellan 23 och 25 elever per klass.

 

Hur arbetar ni med barnens trygghet och konflikter mellan barn?

Vi har ett synsätt att alla barn på skolan är allas barn. Vi försöker alltid finnas nära och hjälpa till vid konflikter och andra situationer som uppstår. Vi vill att barnen ska känna att vi lyssnar, ser och hör dem. Värdegrund som vi talar mycket om är viktigt för oss på skolan. Vi arbetar på olika sätt med att utveckla kamratskap och med det sociala samspelet, bland annat genom att variera grupperna, faddring och lekkompisar. Fritidspersonalen är närvarande under hela skoldagen och under eftermiddagen vilket skapar kontinuitet och trygghet. Vi genomför även en trygghetsenkät som gäller både skola och fritids där vi följer upp och utvärderar elevernas svar.

 

Hur ser personalomsättningen ut per år?

Vi har inte någon stor omsättning på personal.

 

Om man behöver extra hjälp i skolarbetet eller extra utmaning. Hur jobbar ni då?

Exempel på hur vi tar hänsyn till elever i behov av extra stöd är att vi har mindre grupper i undervisningen, att vi har speciallärare på skolan och extra utmaningar i de olika ämnena för elever som behöver.

 

Vad baserar ni intagningen på - vilka kriterier?

Intagningen baseras på närhetsprincipen. Ju närmare skolan man bor desto större chans har man att få en plats på skolan

 

Hur många elever ingår i de mindre grupperna under undervisningen? Hur många lärare har ni per klass på max 30 elever?

Grupperna varierar utifrån barnens behov och undervisningen.

 

Jag förstår om det är en svår fråga, men jag skulle så gärna vilja få en känsla för vad som skiljer er från andra skolor och gör just er skola bra - vad är det för värden som präglar den?

Vi är en liten grundskola med mycket goda elevresultat. Vi har även höga resultat på våra trygghetsenkäter som genomförs varje år. Elevernas trygghet är en stor prioritet för oss och vi har en god sammanhållning bland personalen och låg personalomsättning. Skolan är placerad i en park vilket gör att trots vi är i stan har eleverna god tillgång till grönska och natur. /Lena och Joanna

Tack för att ni delar! Hur delar ni in barnen i klasser?

Barnen delas utifrån vilka förskolor de kommer ifrån för att säkerställa att barnen i så stor utsträckning har minst en kamrat från sin förskola i klassen. Vi försöker även ha en så jämn könsfördelning som möjligt i klasserna.

 

Gör ni utflykter med barnen och vart brukar de typiskt gå? För förskoleklass resp skolklass?

Vi gör utflykter varje vecka med barnen och vi rör oss i skolans närområde, från Gärdet till närliggande parker såsom Tessinparken, Plockepinnparken, Humlegården, Gustaf Adolfsparken m.m. Under vintern brukar eleverna även få åka skridskor på Östermalms IP bland mycket annat.

 

 

Dela: