Östermalmsskolan trygghets- och jämställdhetsarbete

Östermalmsskolans trygghetsorganisation består av flera olika delar som samverkar för att nå våra övergripande mål. Skolans ledning, tillsammans med personalen, mäter flera gånger per läsår våra tillstånd kring trygghet och trivsel. Dessa resultat blir sedan underlag för åtgärder och utveckling.
Som stöd i detta arbete finns det fr.o.m. våren 2014 ett Etiskt råd bestående av föräldrar, skolledning, elever och personal som ett par gånger per termin träffas för att utvärdera och komma med förslag kring utveckling av skolans policy och rutiner.

Nedanför till höger på denna sida, under "relaterade dokument" finns Östermalmsskolans plan mot kränkande behandling. Där finns även skolans förväntansdokument som är ett ömsesidigt kontrakt mellan elever, vårdnadshavare och skolans personal. Syftet är att nå en öppen och tydligt kommunikation som grund för ett bra samarbete i och kring dessa frågor.

Övergripande mål:

- Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
- I vår verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
- Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper,
- Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Det innebär att förskollärare, lärare och fritidspedagoger:
- klargör och diskuterar det svenska samhällets värdegrund med eleverna samt dess konsekvenser för det personliga handlandet,
- öppet redovisar och diskuterar skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
- uppmärksammar och i samråd med övrig skolpersonal vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,
- utvecklar regler tillsammans med eleverna för arbetet och samvaron i den egna gruppen,
- samarbetar med hemmen i elevernas fostran och klargör skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet

12 juni 2014

Jan Buchar
Rektor

Dela:
Kategorier: