Samarbete skola hem

Skolan
- Att vi följer och arbetar utifrån skolans styrdokument LGR 11
- Att alla elever har en individuell utvecklingsplan som visar kunskapsutvecklingen
- Att vi arbetar för att skapa trygghet och en god inlärningsmiljö
- Att alla barn/elever ska mötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet
- Att vi alla bidrar till att skapa en positiv anda och ett gott uppförande
- Att vi strävar efter att all personal ska känna eleverna och att vi samarbetar för elevernas bästa
- Att vi hjälper och stödjer eleverna i att positivt lösa konflikter när så behövs
- Att vi arbetar proaktivt såväl som aktivt enligt skolans plan mot kränkningar
- Att vi tar ansvar och kontaktar vårdnadshavare när så behövs (se riktlinjer)

Vårdnadshavare
- Att du hjälper ditt barn att komma utvilad och i rätt tid till skolan
- Att du tar del av ditt barn individuella utvecklingsplan, kommer förberedd till utvecklingssamtal och tar del av skolans måldokument
- Att du tar del av veckobrev och annan information från skolan
- Att du vid sjukdom sjukanmäler ditt barn på telefonnr. 08-508 444 56 senast 07.30 och respekterar skolan ledighetspolicy
- Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningsätt till skolan och dess personal
- Att om du är missnöjd eller undrar över något talar med personalen
- Att du meddelar personalen om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn
- Att du kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal
- Att du stödjer och följer skolans policy om ömsesidig rapportskyldighet samt informerar om ni ser överträdelser på sociala medier

Elev
- Att du följer skolans och klassens trivsel- ordningsregler
- Att du tar ansvar för ditt skolarbete och med stöd av din lärare och arbetar utifrån din individuella utvecklingsplan
- Att du uppträder hänsynsfullt och respektfullt mot andra elever och vuxna även på social medier
- Att du använder ett vårdat språk
- Att du/vi inte leker s.k. ”skojbråk”
- Att du lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten
- Att du passar tider
- Att du tänker på att skolan är en arbetsplats där alla har rätt till arbetsro
- Att du är rädd om skolans saker och egendom
- Att du sköter dina hemuppgifter och din planering och ser till att du har med dig rätt saker till dina lektioner ex. läxböcker, idrottskläder mm

 

Vad händer om elev under skoldagen inte lyckas leva upp till trivselreglerna?
1. Personal samtalar med eleven eller med eleverna. (samma dag) Eleven får chans att berätta för någon vuxen i skolan; ex. lärare/mentor/fritidspersonal vad som hänt och varför han/hon bröt mot regeln. Behöver eleven hjälp på något vis, eller är det något i skolsituationen som måste förändras? Sker detta/kommer till känna under lektionstid bryter läraren inte av lektionen med hänsyn till de övriga eleverna utan samtalet genomförs snarast efter lektionen eller vid dagen slut.

2.Om eleven bryter mot reglerna informerar/kontakter personalen vårdnadshavaren. (efter skoldagens slut)

3. Internt möte med skolledning/rektor. Beslut om eventuell åtgärdsplan*

4. Om eleven fortfarande bryter mot reglerna så kallar rektor till samrådsmöte med vårdnadshavarna. Om eleven har fortsatta svårigheter med att följa reglerna så tar skolledningen vårdnadshavarna till hjälp för gemensamma överenskommelser.

5.Elevhälsoteamet* kopplas in för att se om annat stöd ska organiseras kring eleven. Exempel på snabbt beslutade konsekvenser kan vara avstängning, undervisning på annan plats eller skola, anmälan till andra myndigheter såsom polis- och/eller social myndighet

 

Ur skolverkets riktlinjer:
”Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort något allvarligare, ska rektor se till att saken utreds. Skolan ska samråda med elevens vårdnadshavare i utredningen”

Utredningen består alltid av att höra eleven/eleverna och därefter vidta lämpliga åtgärder. Skolan samarbetar, konsulterar och utbyter information med polis och sociala myndigheter när skolledningen anser att så behövs. Skolan strävar alltid att skapa samsyn med vårdnadshavare vid svårigheter samt att förhålla sig rättsäkert i olika perspektiv.

2016-04-06 Jan Buchar/rektor

Dela: